پل عابر گذر شیخ حسن مسیر رفت به تبریز ( راست )

کد 370