تقاطع سردرود - عابرگذر مقابل جاده پالایشگاه - رفت به تبریز

کد 392