تقاطع سردرود - عابرگذر مقابل جاده پالایشگاه - برگشت از تبریز

کد 393