پل عابر پیاده امانیه (دید از پل روگذر)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟