پل عابر پیاده امانیه (دید از میدان ساعت)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟