کوی ملت، نبش اقبال، پشت چراغ راهنمایی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟