بلوار آیت الله بهبهانی، پل ششم، دید از بلوار

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟