بلوار آیت الله بهبهانی، حد فاصل میدان جمهوری و پل ششم (دید از پل ششم)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟