ورودی بلوار وکیل آباد از جاده شاندیز، دو راهی طرقبه شاندیز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟