بلوار سجاد، تقاطع چهارراه بزرگمهر، دید از چهار راه بهار

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟