انتها بلوار قرنی، دید از میدان فردوسی به سمت ابوطالب

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟