میدان جانباز، مقابل مجتمع پاژ، به سمت میدان جانباز

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟