بلوار هاشمیه، هاشمیه ۳۳، دید به سمت وکیل آباد

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟