اتوبان کسایی، مقابل پمپ بنزین افتخاری، رفت به ارومیه (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟