اتوبان کسایی، پل زمزم، رفت به تهران (چپ)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟