اتوبان کسایی، مقابل استادیوم یادگار امام، رفت به ارومیه (راست)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟