اتوبان کسایی، مقابل ترمینال، رفت به ارومیه

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟