اتوبان صوفیان، شور درق، رفت به جلفا (راست)

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟