سه راهی اهر، رفت به پلیس راه تهران، نبش شرکت الماس جام

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟