جاده تهران، کندرود بسمت پلیس راه، یک کیلومتر مانده به دور برگردان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟