جاده تهران، کندرود بسمت پلیس راه تهران، ۵۰۰ متر مانده به دور برگردان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟