نرسیده به سه راهی اهر، مقابل کارخانه سین تاش

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟