نرسیده به سه راهی اهر، مقابل کارخانه آگرا

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟