نرسیده به سه راهی اهر، مقابل صنایع ماهان میلاد

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟