نرسیده به کندرود مسیر رفت به تبریز نرسیده به سه راهی اهر ۲۰۰ متر مانده به مجتمع هلیا

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟