نرسیده به سه راهی اهر، مقابل بازرگانی محمدی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟