سه راهی اهر، یک کیلومتر به اهر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟