ابتدای سربالایی ولیعصر، اول بلوار

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟