سربالایی ولیعصر، تقاطع نظامی، رفت به ولیعصر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟