سربالایی ولیعصر، تقاطع نظامی، رفت به استاد شهریار

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟