سربالایی ولیعصر، بعد از روگذر توانیر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟