ولیعصر، فلکه شریعتی، مقابل بانک اینده

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟