ولیعصر، تقاطع شریعتی و اعتصامی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟