ولیعصر، فلکه مخابرات

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟