ولیعصر، پروین اعتصامی، روبروی قنادی پاک

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟