فلکه همافر، دید از فروغی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟