فلکه همافر، دید از فروغی ۲

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟