فلکه همافر، نبش خیابان فروغی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟