ولیعصر، میدان نگین پارک، مسیر رفت به مرکز خرید اطلس

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟