ولیعصر، میدان نگین پارک، مسیر رفت به فلکه همافر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟