مقابل ورودی ۲ پاساژ اطلس

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟