خروجی تبریز بطرف صوفیان ۵۰۰ متر، دید از مرند

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟