ولیعصر، خیابان استانداری، مسیر رفت به میدان استاندارد

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟