ولیعصر، نبش میدان استاندارد

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟