جاده ائل گلی، اول خیابان الهی پرست

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟