کیلومتر ۷ محور تبریز-صوفیان

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟