جاده ائل گلی، فلکه خیام، مسیر رفت به میدان ائل گلی

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟