پل کابلی، نرسیده به ورودی ولیعصر

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟