انتهای استاد معین، مقابل CNG

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟