گلشهر، مقابل برج شهران

بررسی اجمالی

جزئیات

اطراف این مکان چیست ؟